عوامل موثر بر آلودگی فرکانسی شبکه های بیسیم

1.استفاده  غیرضروری از حداکثر توان بالای رادیوها که موجب کاهش باند و الودگی می شود.

2.استفاده از انتن های زاویه پوشش باز مثل سکتور و امنی و تا حدی پارابولیک
3. عدم بکارگیری از نصاب متخصص منجر به تنظیم و تیونینگ ناقص انتن شده و باکاهش گین و بهره موثر انتن بالاجبار توان رادیو افزایش یافته و مزاحمت برای لینک های مجاور به وجود می اورد
4.استفاده از رادیو هایac  نامناسب و پرتوان با بازدهی کم که مودیلاسیون بالا 64/256QAM را فقط با سیگنال های دریافتی قوی عبور میدهند.
5. انتن با جدایش نامناسب پلاریته یا بدکراسپل bad cross polarity .نتیجه مزاحمت برای لینک مجاور و افزایش توان رادیو
6.رادیو و انتن های با 3 پلاریته فعال که کراس پلاریته نامناسبی ارایه میدهند.
7. کجی دکل ها و یا مونتاژ غلط فید انتن در هر دوسمت لینک
8. استفاده از رادیوهای غیر استاندارد که فیلترینگ مناسب در ساخت اسپکترام یا شکل کانال در اطراف به کاربرده نشده .
9. استفاده از چند لینک کم ظرفیت در یک جهت بجای استفاده از یک لینک پرظرفیت دووال پلار وکاهش توان
10. استفاده  از امپلی فایر های باند 5 که چندسالیست منسوخ گردیده زیرا دستگاهها و انتن ها از توان و بهره مناسب برخوردارند
11. عدم دید و ارتفاع کافی در لینک که منجر به استفاده از بالاترین توان و کاهش باند خواهد شد.
12. ارتباط یک نقطه به چند نقطه PTMP.  که موجب خواهد شد یک یا چند فرکانس محدوده وسیعی را به علت پوشش گسترده زاویه آنتن ها الوده کند.